Kierunki badań we współczesnej lichenologii polskiej

FLORYSTYKA, EKOLOGIA
ˇ Florystyka - badanie różnorodności lokalnych oraz regionalnych biot porostów i grzybów naporostowych; dokumentacja kartograficzna rozmieszczenia gatunków w skali regionalnej
ˇ Rejestracja rozmieszczenia i ekologii wybranych gatunków w Polsce (seria Atlasów rozmieszczenia porostów w Polsce)
ˇ Ekologia grzybów zlichenizowanych w różnych typach zbiorowisk naturalnych i antropogenicznych w Polsce
ˇ Porosty i grzyby naporostowe Arktyki i Antarktyki; ekologia porostów w rejonach polarnych

OCHRONA
ˇ Ocena zagrożeń bioty porostów Polski i wybranych regionów (Polska czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych, regionalne czerwone listy )
ˇ Monitoring i ochrona gatunków zagrożonych
ˇ Czynna ochrona populacji Lobaria pulmonaria (transplantacje)

BIOMONITORING
ˇ Wykorzystanie porostów jako biowskaźników degradacji środowiska naturalnego w obszarach przemysłowych oraz w obrębie aglomeracji miejskich różnej wielkości
ˇ Porosty jako wskaźniki stanu zachowania zbiorowisk leśnych (Lista porostów reliktów puszczańskich dla niżu Polski, NE Polski)
ˇ Waloryzacja przekształceń i zagrożeń szaty roślinnej w obszarach chronionych z użyciem wskaźnikowych właściwości porostów
ˇ Zastosowanie porostów w systemie monitoringu zmian środowiska na stałych powierzchniach (stacje bazowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, systemy powierzchni monitoringowych w obszarach chronionych - parki krajobrazowe, parki narodowe)

TAKSONOMIA klasyczna i chemotaksonomia
ˇ Rodzaj Peltigera w Polsce
ˇ Rodzaj Lepraria w Polsce
ˇ Rodzaj Micarea w Polsce
ˇ Sterylne porosty skorupiaste w Polsce
ˇ Lecanora z grupy dispersa w Ameryce Północnej
ˇ Umbilicaria spp. w Tatrach Polskich
ˇ Verrucaria spp. w Tatrach Polskich
ˇ Usnea spp. w Polsce
ˇ Opegrapha spp. w Polsce
ˇ Wybrane gatunki Cladonia z grupy chlorophaea w Polsce północnej

BADANIA GENETYCZNE
ˇ Zróżnicowanie genetyczne niżowych i górskich populacji Cetraria nivalis w Polsce
ˇ Filogenetyczne powiązania wybranych gatunków z rodzaju Melanelia występujących w Polsce
ˇ Zróżnicowanie genetyczne fotobiontów wybranych gatunków porostów epilitycznych, rosnących na jednym stanowisku